SAP Message Class B0

Credit rating institute & is not defined: Institut & für Bonitätsauskunft ist nicht vorgesehen: Complete country key: Ergänzen Sie den Länderschlüssel: Form of address & is not defined for business partner category & Anrede & ist für Geschäftspartnertyp & nicht vorgesehen: Form of address & is not defined for gender & Anrede & ist für Geschlecht & nicht vorgesehen:

Priip-produktens resultat ska beräknas efter avdrag för alla relevanta kostnader i enlighet med bilaga VI för det scenario och den innehavstid som presenteras. De relevanta metoderna för Priip-produkter i kategori 2 som anges enligt punkterna 9 till 11 i denna bilaga och de relevanta metoderna för kategori 3 som anges enligt punkterna 12 till 14 i denna bilaga ska användas för relevanta komponenter i en Priip-produkt om Priip-produkten kombinerar olika komponenter. Vid beräkning av den sammanfattande kostnadsindikatorn ska de kostnader som ska offentliggöras enligt punkt 72 i denna bilaga utgöra de totala kostnaderna. Eventuella extra kostnader, t.

Geschäftspartner Allgemein

Duff and Phelps Credit Rating Japanese bond rating institute Thomson Bank Watch Standard and Poors’ Corporation (“S&P”) Fitch investor service (“Fitch”) Moody’s investors service (“Moody’s”) in business since Name ,00 D 20,00 CC 10,00 CCC 5,16 B 1,14 BB- 0,75 BB+ 0,21 BBB 0,04 A 0,01 AAA - AA rel. frequencies of default (%) Grade Rated A by S+P.

The E-mail Address es you entered is are not in a valid format. Please re-enter recipient e-mail address es. You may send this item to up to five recipients. The name field is required. Please enter your name. The E-mail message field is required. Please enter the message. Please verify that you are not a robot. Would you also like to submit a review for this item?

You already recently rated this item. Your rating has been recorded. Write a review Rate this item: Preview this item Preview this item. Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private.

Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Find more information about: Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers.

Add a review and share your thoughts with other readers. Linked Data More info about Linked Data. Institut für Sport und Sportwissenschaften. Home About Help Search.

Om det finns tillräckligt starka indikatorer för att företaget kommer att ändra sin praxis eller strategi ska antaganden om framtida vinstdelning överensstämma med de ändrade rutinerna eller den ändrade strategin. I detta scenario ska avkastningen endast anges i absoluta tal. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. Förtida inlösen är antingen inte möjlig eller medför betydande kostnader alternativt förluster.

Du kan jämföra det med utbetalningsgrafer för andra derivat. För varje värde avseende underliggande faktorer visar grafen produktens vinst alternativt förlust. Kostnader som ska offentliggöras. Distributionsavgift, om denna är känd för förvaltningsbolaget. Om det faktiska beloppet inte är känt för förvaltningsbolaget, ska den högsta av de möjliga kända distributionskostnaderna för den specifika Priip-produkten visas.

Leverantörer av aktieägartjänster, t. Registreringsavgifter, börsnoteringsavgifter, regleringsavgifter och liknande avgifter, inbegripet passavgifter. Kostnader för distribution eller marknadsföring, om beloppet är känt för förvaltningsbolaget. Om det faktiska beloppet inte är känt för förvaltningsbolaget ska den högsta av de möjliga kända distributionskostnaderna för den specifika Priip-produkten anges.

Följande ska inkluderas i beräkningen:. Om det underliggande instrumentet är ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond ska dess senast tillgängliga sammanfattande kostnadsindikator användas. Det kan vara en siffra som offentliggjorts av fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden, av dess operatör eller förvaltningsbolag, eller ett värde beräknat av en tillförlitlig tredje part om detta är mer uppdaterat än den offentliggjorda siffran.

Den sammanfattande kostnadsindikatorn kan sänkas om det finns ett arrangemang som inte redan beaktats i fondens resultaträkning genom vilket underliggande alternativa investeringsfonder eller fondföretag minskar eller betalar tillbaka avgifterna till den investerande fonden.

Om en fond investerar i en annan Priip-produkt än ett fondföretag eller alternativ investeringsfond ska den sammanfattande kostnadsindikatorn ta hänsyn till de avgifter som uppkommit i den underliggande Priip-produkten. Den sammanfattande kostnadsindikatorn kan sänkas om det finns ett arrangemang som inte redan beaktats i fondens resultaträkning genom vilket underliggande Priip-produkt minskar eller betalar tillbaka avgifterna till den investerande fonden.

Rörelsekostnader eller eventuella ersättningar enligt ett avgiftsdelningsarrangemang med en tredje part om de inte redan inkluderats i en annan typ av kostnad som nämnts ovan. Implicita kostnader för strukturerade fonder som avses i avsnitt II i denna bilaga och särskilt punkterna 36—46 i denna bilaga. De särskilda vinstandelar s.

Beräkning av särskilda typer av kostnader för investeringsfonder. De sammanlagda transaktionskostnaderna för en Priip-produkt ska beräknas som summan av transaktionskostnaderna, beräknade i enlighet med punkterna 9—23 i denna bilaga i Priip-produktens basvaluta, för alla enskilda transaktioner som genomförts av Priip-produkten under den angivna perioden.

De faktiska transaktionskostnaderna för varje transaktion ska beräknas enligt följande:. Det värde som blir resultatet ska multipliceras med antalet köpta andelar. Den realiserade nettoexekveringskursen ska fastställas som den kurs till vilket transaktionen exekveras, inbegripet alla avgifter, provisioner, skatter och andra betalningar t. Vid beräkning av transaktionskostnader med hjälp av data före den 31 december kan intradagskurser anses inte vara tillgängliga.

För instrument som är standardiserade och där det förekommer regelbunden handel i själva instrumentet till exempel en indextermin kopplad till ett större aktieindex ska transaktionskostnaderna beräknas med hänvisning till själva instrumentet. Ankomstkursen ska fastställas som medelkursen för instrumentet.

Vid beräkning av kostnader som rör order som initialt lämnas i en auktion ska ankomstkursen beräknas som medelkursen omedelbart före auktionen.

Transaktionskostnader för nya Priip-produkter. Därefter ska den genomsnittliga skillnaden mellan köp- och säljkurs för de underliggande indexen samlas in. Företagsobligationer med hög kreditvärdighet investment grade.

OTC swappar och liknande instrument utom ränteswappar, kreditswappar och liknande. För nya fonder ska avkastningen uppskattas med hjälp av avkastningen för en jämförbar fond eller en jämförelsegrupp.

Den beräknade avkastningen ska vara inbegripet alla kostnader som belastar den nya fonden. Om det handlar om en ny klass med en annan avgiftsstruktur ska till exempel avkastningen för den befintliga klassen justeras med kostnaderna för den nya klassen. För nya fonder avkastningen uppskattas med hjälp av avkastningen för en jämförbar fond eller en jämförelsegrupp. Om det handlar om en ny klass med en annan avgiftsstruktur ska till exempel avkastningen för denna nya klass justeras med kostnaderna för den befintliga klassen.

Struktureringskostnader, inklusive kostnader för likviditetsgarantier spread och avvecklingskostnader. Skillnad mellan köp- och medelkurs för att sälja produkten och eventuella explicita kostnader eller straffavgifter för förtida inlösen. CFD-relaterade kostnader contract-for-difference , t.

Kostnader för de Priip-produkter som avses i punkt 17 i bilaga IV. Beräkning av kostnader för andra Priip-produkter än investeringsfonder. Den policy för verkligt värde som reglerar beräkningen av det verkliga värdet ska fastställa en rad regler för bland annat följande:.

Syftet med de regler som avses i punkt 39 i denna bilaga ska vara att ange huvuddragen i en värderingsprocess som. Värderingsdatumet ska vara nära början av teckningstiden. Om rörliga teckningskurser tillämpas ska ett förfarande fastställas för hur kostnadseffekten av den rörliga teckningskursen ska införlivas och offentliggöras. Kostnadsredovisning av biometrisk riskpremie i försäkringsbaserade investeringsprodukter.

Kostnadsdelen av biometriska riskpremier. Kostnadsdelen av biometriska riskpremier är skillnaden mellan de biometriska riskpremier som tas ut av icke-professionella investerare och som avses i punkt 54 i denna bilaga, och det verkliga värdet av de biometriska riskpremier som avses i punkt 55 i denna bilaga.

Sammanfattande kostnadsindikatorer och kostnadernas sammanlagda effekt. Den sammanfattande kostnadsindikatorn för en Priip-produkt utgörs av minskningen av avkastningen till följd av de totala kostnader som beräknats enligt punkterna 70—72 i denna bilaga. Vid beräkning av den sammanfattande kostnadsindikatorn ska de kostnader som ska offentliggöras enligt punkt 72 i denna bilaga utgöra de totala kostnaderna.

För investeringsfonder ska detta motsvara summan av kostnaderna i punkterna 1 och 2 i denna bilaga, plus summan av kostnaderna i punkterna 4 och 6 i denna bilaga. För andra Priip-produkter än investeringsfonder, med undantag för de Priip-produkter som avses i punkt 17 i bilaga IV, ska detta motsvara summan av kostnaderna i punkterna 27 och 28 i denna bilaga, plus summan av kostnaderna i punkt 31 och 32 i denna bilaga.

För Priip-produkter som avses i punkt 17 i bilaga IV ska detta motsvara summan av kostnaderna i punkterna 34 och 35 i denna bilaga. För försäkringsbaserade investeringsprodukter ska detta motsvara summan av kostnaderna i punkt 47 och 48, plus summan av kostnaderna i punkterna 50 och 51 i denna bilaga.

De totala kostnaderna ska i förekommande fall även omfatta straffavgifter för inlösen. Vid beräkning av kostnadsprocenten för tecknings- och inlösenkostnader ska de kostnader som enligt punkt 72 i denna bilaga ska offentliggöras för investeringsfonder vara tecknings- och inlösenkostnader enligt punkt 1—2 i denna bilaga, för andra Priip-produkter än investeringsfonder med undantag för de Priip-produkter som avses i punkt 17 i bilaga IV vara tecknings- och inlösenkostnader enligt punkterna 27—28 i denna bilaga, för de Priip-produkter som avses i punkt 17 i bilaga IV vara tecknings- och inlösenkostnader enligt punkt 35, samt för försäkringsbaserade investeringsprodukter vara tecknings- och inlösenkostnader enligt punkterna 47—48 i denna bilaga.

Inlösenkostnader ska i förekommande fall även omfatta straffavgifter för inlösen. Vid beräkning av kostnadsprocenten för portföljtransaktionskostnader och försäkringskostnader gäller följande:. Vid beräkning av kostnadsprocenten för portföljtransaktionskostnader ska kostnader som ska offentliggöras enligt punkt 72 för investeringsfonder vara portföljtransaktionskostnader enligt punkterna 7—23 i denna bilaga, för andra Priip-produkter än investeringsfonder med undantag för Priip-produkter som avses i punkt 17 i bilaga IV vara portföljtransaktionskostnader enligt punkt 29 c i denna bilaga, samt för försäkringsbaserade investeringsprodukter vara portföljtransaktionskostnader enligt punkt 52 h i denna bilaga.

Vid beräkning av kostnadsprocenten för försäkringskostnader ska de kostnader som ska offentliggöras enligt punkt 72 i denna bilaga för försäkringsbaserade investeringsprodukter vara försäkringskostnaderna enligt punkterna 59 och 60 i denna bilaga. Extra kostnader och kostnadsprocent för extra kostnader resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar s.

Vid beräkning av kostnadsprocenten för resultatrelaterade avgifter ska de kostnader som ska offentliggöras enligt punkt 72 för investeringsfonder vara extra kostnader för portföljen enligt punkt 6 a i denna bilaga.

Vid beräkning av kostnadsprocent för särskilda vinstandelar s. Beräkning av den sammanfattande kostnadsindikatorn. Priip-produktens resultat, beräknas med hjälp av den metod och den underliggande hypotes som används för uppskattningen av det neutrala scenariot i faktabladets avsnitt om resultatscenarier. För de Priip-produkter som avses i punkt 17 i bilaga IV och för fondföretag eller fonder som inte är fondföretag för vilka Priip-produktutvecklarna använder faktabladet i enlighet med artikel Vid beräkning av det kostnadsfria scenario som avses i punkt 70 i denna bilaga gäller följande:.

Särskilda krav för andra Priip-produkter än investeringsfonder: I den beräkning av det kostnadsfria scenariot som avses i punkt 70 i denna bilaga ska för andra Priip-produkter än investeringsfonder bruttobetalningar av den icke-professionella investeraren i beräkningen av r enligt punkt 72 i denna bilaga reduceras med de kostnader som ska offentliggöras.

Särskilda krav för försäkringsbaserade investeringsprodukter: I den beräkning som beskrivs i punkterna 70—72 i denna bilaga ska det för försäkringsbaserade investeringsprodukter förutsättas att inga betalningar till följd av försäkringsskydd görs under innehavstiden. När det gäller vinstandelar för försäkringsbaserade produkter ska följande tillämpas:. Principen om omvänd dubbelberäkning. När det gäller paraplyfonder ska varje del eller delfond behandlas separat enligt denna bilaga, men eventuella avgifter som är hänförliga till fonden som helhet ska fördelas mellan delfonderna enligt en grundval som är rättvis för alla investerare.

Om kostnader som är hänförliga till underliggande fondföretag eller underliggande alternativa investeringsfonder ska beaktas gäller följande:. Alla siffror som har beräknats proportionellt ska läggas till den totala kostnadssiffran för den investerande Priip-produkten och utgöra en enda slutsumma.

Beräkningsmetod för nya Priip-produkter. I stället för retroaktiva uppgifter ska uppskattningar användas i beräkningen av olika kostnadstyper. Priip-produktutvecklaren ska säkerställa att den uppskattade siffrans exakthet kontrolleras med jämna mellanrum. Gemensamma krav för alla Priip-produkter. De innehavstider som ska anges är de innehavstider som avses i punkterna 14—16 i bilaga IV.

De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider.

De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden. För Priip-produkter som erbjuder flera olika investeringsalternativ ska Priip-produktutvecklarna använda tabellerna 1 och 2 i denna bilaga för kostnadsredovisningen och för varje siffra i tabellerna, i förekommande fall, visa kostnadsspannet. This site uses cookies to improve your browsing experience. Would you like to keep them? Skip to main content. This document is an excerpt from the EUR-Lex website.

EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Need more search options? Use the Advanced search. Help Print this page. Expand all Collapse all. Languages, formats and link to OJ. To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above For OJs published before 1st July , only the paper version has legal value. Artikel 14 Särskild information om varje underliggande investeringsalternativ 1.

När det gäller den särskilda information som avses i artiklarna 11, 12 och 13 ska Priip-produktutvecklare för varje underliggande investeringsalternativ inkludera alla följande uppgifter: Särskilt följande ska kontrolleras: Artikel 16 Ändring 1. Artikel 18 Slutbestämmelse Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars Priip-produkten ska placeras en MRM-klass enligt följande tabell: För att bestämma marknadsrisken delas Priip-produkter in i fyra kategorier. Kategori 1 omfattar följande: Bestämning av MRM-klass för Priip-produkter i kategori 1 8. Bestämning av MRM-klass för Priip-produkter i kategori 2 9. Bestämning av MRM-klass för Priip-produkter i kategori 3 Termerna som bidrar till korrigeringen är följande: DEL 2 Metod för bedömning av kreditrisker I.

Indelning av kreditvärderingar i kreditkvalitetssteg DEL 3 Aggregering av marknads- och kreditrisker till den sammanfattande riskindikatorn DEL 4 Likviditetsrisk En Priip-produkt ska anses vara likvid i alla andra fall. Ifyllningsanvisningar för den sammanfattande riskindikatorn 2. En varning ska dessutom finnas direkt under den sammanfattande riskindikatorn i följande fall: Enligt presentationen av den sammanfattande riskindikatorn, inklusive punkt 4 i denna bilaga, ska följande beskrivande förklaringar användas, i förekommande fall: Följande fyra resultatscenarier enligt denna förordning ska visa ett möjligt avkastningsintervall: Beräkning av scenarievärden för den rekommenderade innehavstiden 4.

Det negativa scenariot ska vara Priip-produktens värde vid den Det neutrala scenariot ska vara Priip-produktens värde vid den Det positiva scenariot ska vara Priip-produktens värde vid den För en Priip-produkt i kategori 2 ska de förväntade värdena för rekommenderad innehavstid vara följande: För Priip-produkter i kategori 2 sker beräkningen av stresscenariet i följande steg: Detta värde ska vara den stressade volatiliteten.

För Priip-produkter i kategori 2 ska de förväntade värdena vid slutet av den rekommenderade innehavstiden för stresscenariet vara: För Priip-produkter i kategori 3 ska följande justeringar göras för beräkningen av positiva, neutrala och negativa deresultatscenarier: För Priip-produkter i kategori 3 ska följande justeringar göras i beräkningen av stresscenariet: För en försäkringsbaserad investeringsprodukt ska följande gälla utöver de metoder som anges ovan, inklusive det som anges i punkt 15 vid beräkningen av resultatscenarier i samband med investeringen: Följande ska inkluderas i beräkningen: Följande typer av extra kostnader ska beaktas i det belopp som offentliggörs: Beräkning av särskilda typer av kostnader för investeringsfonder Transaktionskostnader 7.

Redovisning av utspädningsskyddsmekanismer De faktiska transaktionskostnaderna för varje transaktion ska beräknas enligt följande: Transaktionskostnader för nya Priip-produkter En beräkning av resultatrelaterade avgifter ska innefatta följande steg: En beräkning av särskilda vinstandelar ska omfatta följande steg: Kostnader för de Priip-produkter som avses i punkt 17 i bilaga IV Beräkning av kostnader för andra Priip-produkter än investeringsfonder Den policy för verkligt värde som reglerar beräkningen av det verkliga värdet ska fastställa en rad regler för bland annat följande: Syftet med de regler som avses i punkt 39 i denna bilaga ska vara att ange huvuddragen i en värderingsprocess som a överensstämmer med gällande redovisningsstandarder, vad gäller verkligt värde, b säkerställer att interna prissättningsmodeller för Priip-produkter överensstämmer med de metoder, modeller och standarder som Priip-produktutvecklaren använder för att värdera sin egen portfölj under hypotesen att produkten är tillgänglig för försäljning eller innehas för handel, c överensstämmer med produktens komplexitet och typen av underliggande, d beaktar emittentens kreditrisk och osäkerheten om den underliggande, e fastställer parametrarna för identifiering av en aktiv marknad för att undvika fel prissättning av risk, vilket i extrema fall kan leda till betydande fel i uppskattningarna, f maximerar användningen av relevanta observerbara marknadsdata och minimerar användningen av icke observerbara data.

Kostnadsredovisning av biometrisk riskpremie i försäkringsbaserade investeringsprodukter Kostnadsdelen av biometriska riskpremier DEL 2 Sammanfattande kostnadsindikatorer och kostnadernas sammanlagda effekt I. Vid beräkning av kostnadsprocenten för portföljtransaktionskostnader och försäkringskostnader gäller följande: Beräkning av den sammanfattande kostnadsindikatorn Vid beräkning av det kostnadsfria scenario som avses i punkt 70 i denna bilaga gäller följande: När det gäller vinstandelar för försäkringsbaserade produkter ska följande tillämpas: